237/1995 Sb.Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
237

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o hromadné správě autorských práv a práv
autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných


§ 1

      Hromadnou správou podle tohoto zákona je zastupování osob, jimž přísluší autorské právo nebo právo autorskému právu příbuzné vyplývající z autorského zákona1) (dále jen "nositel práva"), a to při výkonu práva na udělení svolení k užití děl, výkonů výkonných umělců, zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů anebo vlastních pořadů rozhlasových a televizních organizací (dále jen "předměty ochrany podle autorského zákona"), práva na odměnu za toto užití a při výkonu práva na slušné vypořádání.2)


§ 2

      (1) Hromadná správa se vykonává v těchto oblastech

a)
veřejné provozování děl fyzickými osobami nebo prostřednictvím technických zařízení,

b)
veřejný přednes zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů a snímků pomocí technického zařízení sloužícího k mechanickému přednesu nebo předvedení jejich obsahu,

c)
vysílání děl, zaznamenaných výkonů výkonných umělců a zvukových, obrazových nebo zvukově obrazových záznamů či snímků rozhlasem, televizí nebo jejich šíření jinými technickými prostředky,

d)
veřejný přednes či předvádění děl již vysílaných rozhlasem či televizí,

e)
pronájem, půjčování nebo jiné veřejné zpřístupňování rozmnoženin děl, popřípadě rozmnoženin záznamu jejich provedení výkonnými umělci, s výjimkou děl umění architektonického, děl umění užitého a děl poskytovaných za účelem realizace smluvně sjednaného oprávnění vyplývajícího z práva autorského,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST II - Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST III - Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST IV - Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST V - Změna zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST VI - Zrušovací ustanovení
§ 16  
ČÁST VII - Účinnost
§ 17  
Zavřít
MENU