236/1995 Sb.Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 1995 Nabývá účinnosti: 26. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
236

ZÁKON

ze dne 26. září 1995

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozsah působnosti

§ 1

      Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce

a)
poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),
b)
člena vlády,
c)
prezidenta republiky,
d)
soudce Ústavního soudu,
e)
člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f)
ředitele Bezpečnostní informační služby
(dále jen "představitel") a
g)
soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce").


§ 2

      Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží

a)
plat,
b)
další plat,
c)
náhrady výdajů,
d)
naturální plnění a
e)
odchodné.


§ 3

Plat

      (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.

      (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

      (3) Platovou základnou je souhrn nejvyššího platového tarifu a maximální výše osobního příplatku stanovených zvláštním předpisem1) pro zaměstnance ministerstev.


§ 4

Další plat

      (1) Další plat je jednorázové peněžité plnění poskytované v každém kalendářním pololetí roku ve výši měsíční částky platu, který příslušel představiteli a soudci v posledním kalendářním měsíci skutečného výkonu funkce v příslušném kalendářním pololetí roku.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2  
§ 3 - Plat
§ 4 - Další plat
§ 5 - Náhrady výdajů
§ 6 - Naturální plnění
§ 7 - Odchodné
ČÁST DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI PŘEDSTAVITELŮ
HLAVA PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI POSLANCŮ
§ 8 - Plat a další plat
§ 9 - Náhrady výdajů
§ 10 - Naturální plnění
HLAVA DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VLÁDY
§ 11 - Plat a další plat
§ 12 - Náhrady výdajů
§ 13 - Naturální plnění
HLAVA TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI PREZIDENTA REPUBLIKY
§ 14 - Plat
§ 15 - Náhrady výdajů
§ 16 - Naturální plnění
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 17 - Plat a další plat
§ 18 - Náhrady výdajů
§ 19 - Naturální plnění
HLAVA PÁTÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ, VICEPREZIDENTAA PREZIDENTA NEJVYŠŠÍHOKONTROLNÍHO ÚŘADU
§ 20 - Plat a další plat
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náhrady výdajů
§ 24 - Naturální plnění
HLAVA ŠESTÁ - NÁLEŽITOSTI ŘEDITELEBEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY
§ 25 - Plat a další plat
§ 26 - Náhrady výdajů
§ 27 - Naturální plnění
ČÁST TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ
§ 28 - Plat a další plat
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Způsob určení platového koeficientu
§ 32 - Náhrady výdajů
§ 33 - Naturální plnění
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Zavřít
MENU