219/1995 Sb.Devizový zákon

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. září 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 323/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 18. října 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

ZÁKON

ze dne 26. září 1995

DEVIZOVÝ ZÁKON


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
tuzemskem území České republiky,

b)
tuzemcem fyzická osoba s trvalým pobytem1) v tuzemsku nebo právnická osoba se sídlem2) v tuzemsku,

c)
cizozemcem fyzická nebo právnická osoba neuvedená v písmenu b),

d)
devizovými hodnotami peněžní prostředky v cizí měně, zlato, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (dále jen "finanční deriváty"),
e)
zlatem světově obchodovatelné slitky zlata, jehož ryzost prokazuje otisk značky nebo připojené osvědčení vydané oprávněnou osobou,

f)
cennými papíry listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění,

g)
zahraničními cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec,

h)
tuzemskými cennými papíry cenné papíry, jejichž emitentem je tuzemec,

i)
finančním úvěrem poskytnutí peněžních prostředků v české nebo v cizí měně, se kterým je spojena povinnost k jejich vrácení v peněžní formě; za finanční úvěr se považuje i peněžní půjčka,

j)
obchodem s devizovými hodnotami nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo na cizí účet; za obchod s devizovými hodnotami se považuje i jejich směna; splácení finančního úvěru v jiné měně, než v jaké byl poskytnut nebo přijat, není směnou devizových hodnot, pokud smlouva má písemnou formu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Vymezení pojmů
§ 2 - Rozdělení působnosti mezi devizovými orgány a celními úřady
§ 3 - Devizová licence a devizové povolení
ČÁST DRUHÁ - PRÁVA A POVINNOSTI TUZEMCŮ A CIZOZEMCŮ
§ 4 - Práva tuzemců a cizozemců
§ 5 - Oznamovací povinnost
§ 6 - Povinnost převodu peněžních prostředků ze zahraničí
§ 7 - Jiné povinnosti
§ 8 - Práva a povinnosti devizových míst
§ 9 - Obchody s devizovými hodnotami
§ 10 - Nákup a prodej peněžních prostředků v cizí měně a zlata
§ 11 - Operace se zahraničními cennými papíry
§ 12 - Operace s finančními deriváty
§ 13 - Operace na peněžním trhu
§ 14 - Poskytování finančních úvěrů
§ 15 - Používání zajišťovacích prostředků
§ 16 - Jiné než přímé investice
§ 17 - Nabývání nemovitostí v tuzemsku
§ 18 - Dovoz a vývoz bankovek a mincí
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - DEVIZOVÁ KONTROLA
§ 20 - Kontrolní orgány
§ 21 - Povinnosti kontrolovaných osob
§ 22 - Postup devizových orgánů při zjištění porušení devizových předpisů
§ 23 - Pokuty
§ 24  
§ 25 - Postup celního úřadu při zjištění porušení devizových předpisů
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 29  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
§ 31 - Vztah k mezinárodním smlouvám
§ 32 - Nouzový stav v devizovém hospodářství
§ 33 - Přechodná ustanovení
§ 34 - Zrušovací ustanovení
§ 35 - Účinnost
Zavřít
MENU