139/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. června 1995 Nabývá účinnosti: 27. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 561/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
139

ZÁKON

ze dne 22. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě
a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/ /1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 se doplňuje písmenem c), které zní:

c) rady škol, jsou-li ustaveny.".

      2. V § 3 odst. 1 se za slova "vytvoření podmínek" vkládají tato slova: "pro činnost rady školy," a za slova "školní inspekce a" se vkládají tato slova: "přijetí následných opatření,".

      3. V § 3 odst. 1 se na konci připojují tyto věty: "Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.".

      4. V § 3 odst. 2 se vypouštějí písmena c), d) a h).

Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena c), d) a e) ; dosavadní písmena i), j), k), l), m) a n) se označují jako písmena f), g), h), i), j) a k).

      5. V § 3 odst. 2 nové písmeno d) zní:

"d)
o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol; do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU