133/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 235/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

ZÁKON

ze dne 22. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 258/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 2 se ve druhé větě slova "tržby z hlavní činnosti a příjmy z členských příspěvků" nahrazují slovy "plnění uskutečněná v rámci hlavní činnosti a členské příspěvky".

      2. Poznámka č. 1a) zní:

__________________
"1a) § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".

      3. V § 2 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "U Správy státních hmotných rezerv1e) se za zdanitelné plnění považuje nákup a prodej státních hmotných rezerv.". 4.Poznámka č. 1e) zní:

__________________
"1e) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.".

      5. V § 2 odst. 3 se za slova "pokud u nich byl uplatněn odpočet daně" vkládají tato slova: "nebo byly pořízeny bez daně," a slova "v naturální podobě" se nahrazují slovy "v nepeněžité podobě".

      6. § 2 odst. 4 písm. a) zní:

"a)
zbožím věci movité včetně převoditelných cenných papírů, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze, lidská krev a její složky k přímému klinickému využití, lidské orgány a mateřské mléko, pokud tento zákon nestanoví jinak,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU