132/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
132

ZÁKON

ze dne 21. června 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 244/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slovo "rezerv" vkládají tato slova: "a opravných položek".

      2. V § 2 se vypouští slova "rezerva na pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení,".

Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU