119/1995 Sb.Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 1995 Nabývá účinnosti: 14. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 77/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

ZÁKON

ze dne 25. května 1995,

kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku,
ve znění zákona č. 92/1991 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb., se doplňuje takto:

      § 6 zákona se doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky č. 6a) zní:

      "(4)Podnik nesmí z majetku, s nímž hospodaří, poskytovat dary a jiná bezúplatná plnění, pokud v témže kalendářním roce obdrží prostředky ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu okresního úřadu; v ostatních případech může podnik z majetku, s nímž hospodaří, poskytovat dary a jiná bezúplatná plnění jen k účelům a v rozsahu vymezeným v zákoně o daních z příjmů.6a)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU