109/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 117/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

ZÁKON

ze dne 25. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 14) zní:

      "(2) Za nájemce podle odstavce 1 písm. a) se považuje též nový nájemce bytu, který nebude po 30. červnu 1995 plátcem nájemného podle zvláštního předpisu.14)

__________________
14)
§ 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU