108/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,ve znění pozdějších předpisů

Částka: 028 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 51/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
108

ZÁKON

ze dne 24. května 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona České národní rady č. 40/1969 Sb., zákona č. 41/1969 Sb., zákonných opatření Předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb. a č. 248/1990 Sb. a zákona č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

      V § 10 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

      "3. Okres Jeseník;".

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 4 až 11.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU