101/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. června 1995 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 27. května 1995 Nabývá účinnosti: 23. června 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 27. května 1995,

kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob
při provozování dráhy a drážní dopravy      Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3 a § 48 odst. 1, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:Zdravotní způsobilost

§ 1

        (1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na

a)   fyzické osoby řídící drážní vozidlo a uchazeče o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla,

b)   fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností.

        (2) Osobami podle odstavce 1 písm. b) se rozumějí též osoby mladší 18 let při volbě povolání, které při provozní praxi na středních odborných školách dopravních mají provádět činnosti podle této vyhlášky.

        (3) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé.§ 2

      Osoby podle § 1 odst. 1 písm. b) a osoby podle § 1 odst. 2 se pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti zařazují do těchto skupin:

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Zdravotní způsobilost
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Věk a odborná způsobilost
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Příloha č. 1 - Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo
Přílohy č. 2 - Podmínky zdravotní způsobilosti osob provádějících ostatní pracovní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o výkon těchto pracovních činností (příloha č. 2) Společné podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla, osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečů o tuto činnost (příloha č. 3) Obsahové zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k řízení hnacího vozidla na drahách a k řízení lanových drah (příloha č. 4) Obsahové a odborné zaměření zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení (příloha č. 5)
Zavřít
MENU