89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 15. června 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
89

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o státní statistické službě


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

§ 1

Státní statistická služba

        (1) Státní statistická služba shromažďuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, zajišťuje jejich srovnatelnost, obstarává statistické informace pro potřeby státních orgánů a orgánů územní samosprávy a zveřejňováním statistických informací přispívá k uspokojování práva občanů na informace.


        (2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1) k jiným než statistickým účelům.§ 2

Vymezení pojmů

        (1) Individuálním údajem se pro účely tohoto zákona rozumí údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona, nebo informace, ze které lze údaj o jednotlivé osobě zjistit bez vynaložení mimořádných nákladů a práce.


        (2) Statistická informace je informace sociálního, ekonomického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů.


        (3) Statistický účel je užití pro číselný nebo slovní popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací charakterizujících celek nebo jeho části.


        (4) Statistické zjišťování je získávání údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Státní statistická služba
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Orgány vykonávající státní statistickou službu
§ 4 - Působnost Českého statistického úřadu
§ 5 - Záruky nestrannosti státní statistické služby
§ 6 - Česká statistická rada
§ 7 - Působnost ministerstev
§ 8 - Statistická zjišťování u fyzických osob
§ 9 - Využití administrativních zdrojů údajů
§ 10 - Program statistických zjišťování
§ 11 - Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti
§ 12 - Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů
§ 13 - Zemědělské soupisy
§ 14 - Součinnost obcí
§ 15 - Podmínky plnění zpravodajské povinnosti
§ 16 - Ochrana individuálních údajů
§ 17 - Povinnost mlčenlivosti
§ 18 - Poskytování statistických informací
§ 19 - Statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry
§ 20 - Registr ekonomických subjektů
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Sankce
§ 26  
§ 27 - Zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ  
§ 30 - Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘETÍ  
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU