87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
87

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících
a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

§ 1

Obecná ustanovení

        (1) Tento zákon upravuje postavení a činnost spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"), pojištění vkladů členů v družstevních záložnách a dohled nad činností a hospodařením družstevních záložen.


        (2) Družstevní záložna je právnickou osobou, na jejíž postavení se vztahují ustanovení zvláštního zákona upravující postavení družstva,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.


        (3) Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje převážně finanční činnosti, jimiž se rozumí přijímání vkladů a poskytování úvěrů, záruk a peněžních služeb v různých formách, a které dále poskytuje svým členům další služby pro uspokojování jejich potřeb.


        (4) Obchodní jméno družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.


        (5) Družstevní záložna není bankou podle zvláštního zákona2) a její činnost se nepovažuje za provozování živnosti.3)        (6) Družstevní záložna je oprávněna vykonávat pouze činnosti stanovené tímto zákonem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I  
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny
§ 3 - Předmět činnosti družstevní záložny
§ 4 - Některá ustanovení o členství v družstevní záložně
§ 5 - Stanovy družstevní záložny
§ 6 - Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Fondy družstevní záložny
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST II  
§ 29  
ČÁST III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU