86/1995 Sb.Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. června 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

ZÁKON

ze dne 20. dubna 1995

o ochraně ozonové vrstvy Země


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

      Zákon upravuje povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které zacházejí s látkami poškozujícími nebo ohrožujícími ozonovou vrstvu Země (dále jen "látky") nebo s výrobky takové látky obsahujícími (dále jen "podnikatel"), a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.


§ 2

Pojmy

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
látkami chemické sloučeniny uvedené v příloze tohoto zákona, včetně jejich izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve směsi s koncentrací vyšší než 1 % hmotnosti směsi,

b)
rozprašovači výrobky (aerosolová balení) k vytváření aerosolů za použití látek jako hnacího média,

c)
zacházením s látkami jejich výroba, dovoz,1) vývoz,2) skladování, sběr, recyklace a zneškodňování; zacházením je též použití látky ve výrobním procesu,

d)
zacházením s výrobky jejich výroba, dovoz,1) vývoz2) a sběr za účelem recyklace nebo zneškodňování látek,

e)
recyklací látek proces jejich úpravy pro opětovné použití; recyklace se nepovažuje za výrobu.


§ 3

Obecné povinnosti

      (1) Výrobci, dovozci a vývozci látek a výrobků jsou povinni zřetelně označit obal, ve kterém se látka přepravuje nebo skladuje, a výrobek nápisem "Nebezpečné ozonu!"; dovozci jsou povinni označení zajistit nejpozději před zahájením celního řízení.

      (2) Výrobci a dovozci výrobků jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku název nebo označení obsažené látky a její množství, upozornění na její nebezpečnost pro ozonovou vrstvu Země a doporučený způsob jejího zneškodnění.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Pojmy
§ 3 - Obecné povinnosti
§ 4 - Zákazy výroby, dovozu a vývozu
§ 5 - Povolení
§ 6 - Poplatky
§ 7 - Evidence
§ 8 - Kontrola a sankce
§ 9 - Omezení a zastavení zacházení s látkami a výrobky
§ 10 - Přechodná ustanovení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha - SEZNAM LÁTEK [§ 2 písm. a) zákona] Část A
Zavřít
MENU