84/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. července 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
84

ZÁKON

ze dne 18. dubna 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,
ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., se mění takto:

      1. Pojem "nominální hodnota" se nahrazuje výrazem "jmenovitá hodnota" a pojem "emise dluhopisů" se nahrazuje výrazem "vydání dluhopisů".

      2. § 14 včetně poznámky č. 3a) zní:


"§ 14

      (1) Hypotéční zástavní listy jsou dluhopisy, součástí jejichž názvu je označení hypotéční zástavní list a jejichž jmenovitá hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních úvěrů (dále jen "řádné krytí"), popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona (dále jen "náhradní krytí").

      (2) Hypotéčním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

      (3) Hypotéční zástavní listy může vydávat pouze banka, která je k této činnosti oprávněna podle zvláštního zákona3a) (dále jen "hypotéční banka").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU