60/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních , oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších přeedpisů

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 1995 Nabývá účinnosti: 1. května 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
60

ZÁKON

ze dne 17. března 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb.,
o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady
č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 5 písm. a) zní:

"a)
platby za úhrady zdravotní péče poskytované na základě všeobecného zdravotního pojištění podle smluv uzavřených se zdravotnickými zařízeními,".

      2. § 5 písm. d) zní:

"d)
náklady na činnost Pojišťovny v rámci schváleného zdravotně pojistného plánu; maximální výši nákladů na činnost Pojišťovny stanoví Ministerstvo financí právním předpisem.".

      3. § 6 odst. 2 včetně poznámky č. 2) zní:

      "(2) Pojišťovna je povinna zajistit prostřednictvím auditora2) nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů2) (dále jen "auditor"),

a)
ověření účetní závěrky Pojišťovny,

b)
ověření výroční zprávy Pojišťovny za příslušný rok.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Ustanovení přechodná
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU