40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

ZÁKON

ze dne 9. února 1995

o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I

OBECNÁ USTANOVENÍ§ 1


      (1) Reklamou se pro účely tohoto zákona rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií.

      (2) Komunikačními médii se pro účely tohoto zákona rozumí televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk1) a neperiodické publikace,2) dopravní prostředky, plakáty a letáky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací.


§ 2

      (1) Reklama zboží nebo služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej nebo poskytování nebo šíření není dovoleno, je zakázána.

      (2) Reklama nesmí obsahovat nepravdivé údaje, prvky, které by byly v rozporu s dobrými mravy, zejména prvky urážející národnostní nebo náboženské cítění, ohrožující obecně nepřijatelným způsobem mravnost nebo propagující násilí, prvky snižující lidskou důstojnost nebo využívající motiv strachu.

      (3) Reklamy určené osobám do 15 let, nebo v nichž vystupují osoby mladší 15 let, pokud podporují chování ohrožující jejich zdraví, psychický nebo morální vývoj, se zakazují.

      (4) Zakazuje se:


a)
reklama založená na podprahovém vnímání člověka,

b)
reklama skrytá.


§ 3

Tabákové výrobky

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Tabákové výrobky
§ 4 - Alkoholické nápoje
§ 5 - Léčivé přípravky a prostředky zdravotnické techniky
§ 6 - Zbraně a střelivo
§ 7 - Dozor nad dodržováním zákona
§ 8  
§ 9 - Závěrečná ustanovení
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU