36/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. února 1995 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
36

ZÁKON

ze dne 7. února 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm. d) se za slova "v řízení" vkládají tato slova: "v prvním stupni".

      2. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
      "(2) Poplatníkem je i odpůrce, který se vzájemným návrhem domáhá vyššího nároku, než je cena poplatného úkonu navrhovatele; odpůrce je poplatníkem jen v rozsahu, v němž jím uplatněný vzájemný návrh přesahuje cenu poplatného úkonu navrhovatele.".
Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.

      3. § 2 odst. 5 zní:

      "(5) Poplatníkem je i ten, kdo podal opravný prostředek proti rozhodnutí soudu nebo proti rozhodnutí orgánu veřejné správy anebo žalobu proti rozhodnutí orgánu veřejné správy.".

      4. V § 3 se vypouští odstavec 1 včetně poznámky č. 1) a zrušuje se označení odstavce 2.

      5. § 5 odst. 1 zní:

      "(1) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU