31/1995 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. února 1995 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 1. února 1995 Nabývá účinnosti: 24. února 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
31

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 1. února 1995,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:§ 1

Úvodní ustanovení

        (1) Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním, náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení základních státních mapových děl, náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a formu ověřování výsledků zeměměřických činností.


        (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí


a)   geodetickým bodem (dále jen "bod") trvale označený bod stanovenými měřickými značkami a signalizačními nebo ochrannými zařízeními (dále jen "značky"),

b)   geodetickými údaji soubor písemných, číselných a grafických údajů (dále jen "údaje") o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole, které jsou součástí dokumentovaných výsledků zeměměřických činností nebo báze dat bodového pole,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY BODOVÝCH POLÍ A NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ TÝKAJÍCÍCH SE BODOVÝCH POLÍ
§ 2 - Předmět správy bodových polí
§ 3 - Obsah správy základních bodových polí
§ 4 - Obsah správy podrobných bodových polí
§ 5 - Umisťování značky na nemovitosti
§ 6 - Poskytování údajů o bodech
§ 7 - Náležitosti podání týkajících se bodových polí
ODDÍL DRUHÝ - PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL A POSTUP PŘI STANDARDIZACI GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ
§ 8 - Předmět správy státních mapových děl
§ 9 - Obsah správy státních mapových děl
§ 10 - Užití státních mapových děl
§ 11 - Postup při standardizaci geografického názvosloví
ODDÍL TŘETÍ - PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ OVĚŘOVANÝCH FYZICKOU OSOBOU ÚŘEDNÍM OPRÁVNĚNÍM A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
§ 12 - Výsledky zeměměřických činností využívané pro správu a vedení státních mapových děl
§ 13 - Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě
§ 14 - Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení státních mapových děl
ODDÍL ČTVRTÝ - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ A ŽÁDOSTI O ZÁNIK ÚŘEDNÍHO OPRÁVNĚNÍ A FORMA OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
§ 15 - Náležitosti žádosti o udělení úředního oprávnění
§ 16  
§ 17 - Náležitosti žádosti o zánik úředního oprávnění
§ 18 - Ověřování výsledků zeměměřických činností
ODDÍL PÁTÝ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Základní báze geografických dat České republiky
§ 20 - Udělení úředního oprávnění na základě oprávnění vydaných podle dřívějších předpisů
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU