273/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem 276/2023 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
273

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slova "zvláštních předpisů,1)" vkládají slova "Rejstříkem trestů".

      2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Předmět poplatků

      Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU