267/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
267

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 33b odst. 5 se slova "vůči němu" nahrazují slovy "vůči ní".

      2. V § 40a se slova "589 a 701 odst. 1" nahrazují slovy "589, § 701 odst. 1 a § 775".

      3. § 685 odst. 1 zní:

      "(1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné byt do užívání, a to na dobu určitou nebo bez určení doby užívání. Nájem bytu je chráněn; pronajímatel jej může vypovědět jen z důvodů stanovených v zákoně.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU