266/1994 Sb.Zákon o dráhách

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
266

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1994

o dráhách


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      (1) Tento zákon upravuje

a)
podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a stavby na těchto dráhách,

b)
podmínky pro provozování drah podle písmene a), pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené,

c)
výkon státní správy a státního dozoru ve věcech drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových.

      (2) Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné a na lyžařské vleky.

§ 2

Základní pojmy

      (1) Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

      (2) Provozuschopností dráhy je technický stav dráhy zaručující její bezpečné a plynulé provozování.

      (3) Provozováním dráhy jsou činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.

      (4) Provozováním drážní dopravy je činnost, při níž mezi provozovatelem této dopravy (dále jen "dopravce") a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob nebo věcí anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštních předpisů.1)

      (5) Tarif je sazebník cen za jednotlivé přepravní výkony při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - DRÁHY
§ 3 - Kategorie železničních drah
§ 4 - Obvod dráhy
§ 5 - Stavba dráhy a stavba na dráze
§ 6 - Křížení dráhy
§ 7 - Stavební řízení
§ 8 - Ochranné pásmo dráhy
§ 9  
§ 10 - Zdroj ohrožení dráhy
ČÁST TŘETÍ - REGULACE PROVOZOVÁNÍ DRÁHY
§ 11 - Úřední povolení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Zánik úředního povolení
§ 19 - Omezení provozování dráhy
§ 20 - Povinnosti vlastníka dráhy
§ 21  
§ 22 - Povinnosti provozovatele dráhy
§ 23  
ČÁST ČTVRTÁ - REGULACE DRÁŽNÍ DOPRAVY
§ 24 - Licence
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Povinnosti dopravce
§ 36  
§ 37 - Přeprava osob a věcí
§ 38 - Omezení drážní dopravy
§ 39 - Přeprava při splnění zvláštních podmínek
§ 40 - Jízdní řád
§ 41  
§ 42  
ČÁST PÁTÁ - DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
HLAVA PRVNÍ - DRÁŽNÍ VOZIDLA
§ 43  
§ 44  
HLAVA DRUHÁ - ZPŮSOBILOST K ŘÍZENÍ DRÁŽNÍCH VOZIDEL
§ 45  
§ 46  
HLAVA TŘETÍ - URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
§ 47  
§ 48  
HLAVA ČTVRTÁ - NEHODY A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 49  
ČÁST ŠESTÁ - POKUTY
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST SEDMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58 - Státní dozor
§ 59  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 65  
§ 66 - Zmocňovací ustanovení
§ 67 - Zrušovací ustanovení
§ 68  
Zavřít
MENU