244/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 323/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 se slovo "vyrovnávacím" nahrazuje slovem "vyrovnacím".

      2. V § 5 odst. 2 se za slova "finanční úřad" vkládají slova "s předchozím souhlasem Ministerstva financí".

      3. § 6 včetně poznámek č. 7) až 11) zní:

"§ 6

Rezervy v pojišťovnictví

      Z technických rezerv v pojišťovnictví podle zvláštních předpisů,7), 8) s výjimkou rezervy na pojistné jiných období,9) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to tvorba

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU