203/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.

Částka: 063 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
203

ZÁKON

ze dne 29. září 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
a zákona č. 40/1994 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 zní:

"§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ústředních orgánů státní správy, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, odlišné úpravy některých pracovněprávních vztahů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

       (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno.".

      2. Nadpisy části první a oddílu prvního znějí:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Příloha k zákonu - ČINNOSTI A OBJEKTY SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
Zavřít
MENU