200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 062 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. listopadu 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. září 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
200

ZÁKON

ze dne 29. září 1994

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICTVÍ


Oddíl první

Úvodní ustanovení


§ 1

        Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.§ 2

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   zeměměřictvím souhrn geodetických, fotogrammetrických a kartografických činností včetně technických činností v katastru nemovitostí,1)

b)   geodetickým referenčním systémem souřadnicový, výškový nebo tíhový systém jednoznačně definovaný pro zeměměřické činnosti v České republice,

c)   základním bodovým polem soubor bodů tvořících geodetické základy polohové, výškové a tíhové na území České republiky,

d)   podrobným bodovým polem soubor geodetických bodů, jimiž se doplňuje základní bodové pole pro podrobné měření nebo vytyčování,

e)   kartografickým dílem výsledek kartografického znázornění zemského povrchu, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí, objektů, jevů a jejich prostorových vztahů v grafické nebo digitální formě spolu s textovými a jinými doplňky,

f)    základním státním mapovým dílem kartografické dílo se základním všeobecně využitelným obsahem, souvisle zobrazující území podle jednotných zásad, vytvářené a vydávané orgánem státní správy ve veřejném zájmu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚMĚŘICTVÍ
Oddíl první - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Pro účely tohoto zákona se rozumí
Oddíl druhý - Zeměměřické činnosti
§ 3  
§ 4 - Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu
§ 5 - Zeměměřické činnosti pro vlastní potřebu
Oddíl třetí - Práva a povinnosti při výkonu zeměměřických činností
§ 6 - Poskytování výsledků zeměměřických činností
§ 7 - Vstup na nemovitosti
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Náhrada za majetkové újmy a náhrada za omezení využívání nemovitosti
§ 11 - Povinnosti při výkonu zeměměřických činností pro potřeby obrany státu a v objektech se zvláštním režimem ochrany
Oddíl čtvrtý - Ověřování výsledků zeměměřických činností
§ 12  
§ 13 - Rozsah úředního oprávnění
§ 14 - Udělení úředního oprávnění
§ 15 - Zánik a odejmutí úředního oprávnění
§ 16 - Práva a povinnosti fyzické osobys úředním oprávněním
Oddíl pátý - Geodetické referenční systémy a státní mapová díla
§ 17  
Oddíl šestý - Společná a přechodná ustanovení
§ 18 - Platnost dosavadních oprávnění
§ 19 - Vztah ke správnímu řádu
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 231/1992 SB., ZÁKONA Č. 591/1992 SB., ZÁKONA Č. 600/1992 SB., ZÁKONA Č. 273/1993 SB., ZÁKONA Č. 303/1993 SB., ZÁKONA Č. 38/1994 SB., ZÁKONA Č. 42/1994 SB. A ZÁKONA Č. 136/1994 SB.
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 359/1992 SB., O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 107/1994 SB.
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 23  
§ 24 - Účinnost
Zavřít
MENU