174/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. září 1994 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 15. srpna 1994 Nabývá účinnosti: 1. října 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 369/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 15. prosince 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství

ze dne 15.srpna 1994,

kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace      Ministerstvo hospodářství stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Rozsah platnosti

      (1) Podle této vyhlášky se postupuje při pořizování a schvalování územně plánovací dokumentace a při navrhování, umísťování a povolování staveb

a)
bytových domů obsahujících více než tři bytové jednotky,

b)
domů s byty zvláštního určení1) a staveb zařízení ústavního charakteru, určených pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen "stavby pro sociální péči"),

c)
občanského vybavení,

d)
v nichž se předpokládá zaměstnávání více jak 20 osob,2)

e)
pro výrobu, určených pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením,

f)
škol.

      (2) Ustanovení části druhé vyhlášky se vztahují na všechny stavby uvedené v odstavci 1. Ustanovení části třetí se vztahují na stavby uvedené v odstavci 1 písm. b) a d), ustanovení § 5 se vztahuje též na stavby uvedené v odstavci 1 písm. a). Ustanovení části čtvrté se vztahují na stavby uvedené v odstavci 1 písm. c).

      (3) Stavby nebo jejich části uvedené v odstavci 1 písm. b) určí ten, kdo pro tento účel vyčlení prostředky ze svého rozpočtu.

      (4) Ustanovení této vyhlášky, pokud to není ze závažných důvodů vyloučeno, se použijí pro navrhování, přípravu a povolování změn staveb uvedených v odstavci 1.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ŘEŠENÍ PŘÍSTUPŮ, MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÝCH PLOCH
§ 3  
§ 4  
ČÁST TŘETÍ - ŘEŠENÍ STAVEB BYTOVÝCH DOMŮ, STAVEB ŠKOL, STAVEB PRO VÝROBU URČENÝCH PRO ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A STAVEB PRO SOCIÁLNÍ PÉČI
§ 5 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 6 - Byty zvláštního určení pro pohybově postižené a obytné části staveb pro sociální péči
§ 7 - Společné prostory bytových domů a staveb pro sociální péči
§ 8 - Provozní prostory určených staveb podle § 1 odst.1 písm.d)
§ 9  
ČÁST ČTVRTÁ - ŘEŠENÍ STAVEB OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
§ 10 - Vnitřní komunikace a vybavení
§ 11 - Další prostory
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU