136/1994 Sb.Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/199 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. června 1994 Nabývá účinnosti: 1. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 48/1994/2 Sb.

136

ZÁKON


ze dne 3.června 1994

o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících,
o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


§ 1

Účel zákona

      Tento zákon stanoví způsob a podmínky barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") při jejich výrobě, zpracování a dovozu, a podmínky jejich nákupu a prodeje, skladování, přepravy a spotřeby, a sankce za jeho porušení.


§ 2

      (1) Barveny a značkovány musí být, za podmínek dále stanovených, tato paliva a maziva:

a)
střední a topné oleje mající tyto vlastnosti:

1.
počátek destilace min. 150 °C, kdy do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát,

2.
hustotu při 20 °C min. 780 kg.m-3 a max. 910 kg.m-3,

3.
viskozitu při 20 °C min. 1,3 mm2.s-1 a při 40 °C max. 18 mm2.s-1

přičemž postačí, když takový olej má alespoň dvě z těchto vlastností,

b)
mazací a ostatní oleje mající tyto vlastnosti:

1.
viskozitu při 40 °C max. 12 mm2.s-1,

2.
bod vzplanutí podle uznávané technické metody Penskyho a Martense max. 150 °C,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Barvení a značkování paliv a maziv
§ 5 - Povinnosti osob nakládajících s palivy a mazivy
§ 6  
§ 7 - Kontrola
§ 8  
§ 9 - Pokuty
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Součinnost státních orgánů
§ 14 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Doplnění zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - Doplnění zákona České národní rady č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona České národní rady č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU