135/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 1994 Nabývá účinnosti: 29. června 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
135

ZÁKON


ze dne 31.května 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slova "ministerstva financí České republiky (dále jen "ministerstvo")" nahrazují slovem "ministerstev".

      2. V § 2 odst. 1 se za slovo "Ministerstvo" vkládají slova "financí (dále jen "ministerstvo")" a za slova "(dále jen "zboží")," se vkládají slova "cen dalšího majetku a majetkových práv,".

      3. § 2 odst. 2 zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU