134/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. května 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

ZÁKON


ze dne 31.května 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. a zákona č. 213/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 6 odst. 3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky č. 2a) znějí:

"h)
vězeňské stráže,

i)
používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU