126/1994 Sb.Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 039 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 15. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
126

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákoníku práce č. 65/1965 Sb., se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 88/1968 Sb.,
zákonem č. 153/1969 Sb., zákonem č. 100/1970 Sb., zákonem č. 20/1975 Sb., zákonem č. 72/1982 Sb.,
zákonem č. 111/1984 Sb., zákonem č. 22/1985 Sb., zákonem č. 52/1987 Sb., zákonem č. 98/1987 Sb., zákonem č. 188/
1988 Sb., zákonem č. 3/1991 Sb., zákonem č. 297/1991 Sb., zákonem č. 231/1992 Sb., zákonem č. 264/1992 Sb.,
zákonem České národní rady č. 590/1992 Sb., zákonem České národní rady č. 37/1993 Sb.
a zákonem č. 74/1994 Sb.
ZÁKONÍK PRÁCE


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ZÁKLADNÍ ZÁSADY


(Čl. I - X)

zrušeny


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE


§ 1

      (1) Mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovněprávní vztahy.

      (2) Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování.


§ 2

      (1) Na vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce se zákoník práce vztahuje, pokud to výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy.
      
      (2) Pokud je veřejná funkce vykonávána v pracovním poměru, řídí se tento pracovní poměr zákoníkem práce.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PŮSOBNOST ZÁKONÍKU PRÁCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
HLAVA DRUHÁ - ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 7  
§ 8 - Zaměstnavatelé
§ 8a  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Zaměstnanci
§ 12  
§ 13 - zrušen
§ 14 - Zastoupení
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA TŘETÍ  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 23a - zrušen
HLAVA ČTVRTÁ - § 24 a 25
§ 26 - zrušeny
ČÁST DRUHÁ - PRACOVNÍ POMĚR
HLAVA PRVNÍ - VZNIK, ZMĚNY A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Oddíl první - Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vznik pracovního poměru
§ 34 - zrušen
§ 35 - Povinnosti vyplývající z pracovního poměru
Oddíl druhý - Změny pracovního poměru
§ 36 - Změna sjednaných pracovních podmínek
§ 37 - Převedení na jinou práci
§ 38 - Pracovní cesta a přeložení
§ 39 - Převedení zaměstnance na původní pracovní místo
§ 40 - Převedení a přeložení na žádost zaměstnance
§ 41 - Účast odborových orgánů při převádění
Oddíl třetí - Skončení pracovního poměru
§ 42  
§ 43 - Dohoda
§ 44 - Výpověď
§ 45 - Výpovědní doby
§ 46 - Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 47  
§ 48 - Zákaz výpovědi
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Výpověď daná zaměstnancem
§ 52 - zrušen
§ 53 - Okamžité zrušení
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Skončení pracovního poměru sjednaného na určitou dobu
§ 57  
§ 58 - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
§ 59 - Účast odborových orgánů při rozvázání pracovního poměru
§ 60 - Pracovní posudky a potvrzení o zaměstnání
§ 60a - Odstupné
§ 60b  
§ 60c  
Oddíl čtvrtý - Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
Oddíl pátý - Volba a jmenování
§ 65  
§ 68 - zrušeny
Oddíl šestý - Souběžné pracovní poměry a vedlejší činnost
§ 69  
§ 70 - Vedlejší pracovní poměr
§ 70a - zrušen
§ 70b  
§ 71 - Vedlejší činnost
§ 27  
HLAVA DRUHÁ - PRACOVNÍ KÁZEŇ A PRACOVNÍ ŘÁD
§ 72 - zrušen
§ 73 - Základní povinnosti zaměstnanců
§ 74 - Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců
§ 75 - Výkon jiné výdělečné činnosti
§ 82 - Pracovní řád
HLAVA TŘETÍ - PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
Oddíl první - Pracovní doba a přestávky v práci
§ 83  
§ 84 - Rozvržení pracovní doby
§ 85  
§ 85a  
§ 85b - zrušen
§ 86 - Kratší pracovní doba a jiná úprava pracovní doby
§ 87 - Začátek a konec pracovní doby
§ 88  
§ 89 - Přestávky v práci
§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
§ 91 - Dny pracovního klidu
§ 92  
§ 93  
§ 94 - zrušen
§ 95 - Pracovní pohotovost
Oddíl druhý - Práce přesčas a noční práce
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 99a  
Oddíl třetí - Dovolená na zotavenou
§ 100  
§ 101 - Dovolená za kalendářní rok
§ 102  
§ 103  
§ 104 - Dovolená za odpracované dny
§ 105 - Dodatková dovolená, zvláštní dodatková dovolená a další dovolená
§ 106 - Společná ustanovení o dovolené na zotavenou
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 110a  
§ 110b  
§ 110c  
HLAVA ČTVRTÁ - MZDA, NÁHRADA MZDY A NÁHRADY VÝDAJŮ
Oddíl první - Mzda
§ 111  
§ 112  
§ 113 - Osobní účet mzdy
§ 114 - Normování práce
§ 115 - Mzda při výkonu jiné práce
§ 116 - Mzda a náhradní volno za práci přesčas
§ 116a - Mzda za noční práci a za práci ve výškách
§ 117 - Mzda a náhrada mzdy za svátky
§ 118 - Mzda při vadné práci
§ 119 - Splatnost mzdy a náhrady mzdy
§ 120 - Výplata mzdy a náhrady mzdy
§ 121 - Srážky ze mzdy a z náhrady mzdy
§ 122 - Účast odborových orgánů při provádění mzdových opatření
§ 123  
Oddíl druhý - Náhrada mzdy při překážkách v práci
§ 124 - Překážky z důvodů obecného zájmu
§ 125 - Náhrada mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a civilní služby
§ 126 - Školení a studium při zaměstnání
§ 127 - Důležité osobní překážky v práci
§ 128  
§ 129 - Prostoje
§ 130 - Ostatní překážky na straně zaměstnavatele
Oddíl třetí - Náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce
§ 131  
HLAVA PÁTÁ - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
§ 132  
§ 133 - Povinnosti zaměstnavatele
§ 134 - zrušen
§ 135 - Práva a povinnosti zaměstnanců
§ 136 - Kontrola odborových orgánů
§ 137  
§ 138 - Státní odborný dozor
HLAVA ŠESTÁ - PÉČE O ZAMĚSTNANCE
Oddíl první - Pracovní a životní podmínky zaměstnanců a jejich odborný rozvoj
§ 139  
§ 140  
§ 141 - zrušen
§ 141a  
§ 142  
§ 142a - zrušen
§ 142b  
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Uložení svršků a dopravních prostředků
Oddíl druhý - Zabezpečení při pracovní neschopnosti a ve stáří a zaměstnávání po návratu do práce
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 148a - zrušen
HLAVA SEDMÁ - PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH
Oddíl první - Pracovní podmínky žen
§ 149  
§ 150 - Zákazy některých prací
Oddíl druhý - Pracovní podmínky těhotných žen a matek
§ 153 - Převedení na jinou práci
§ 154 - Pracovní cesty a přeložení
§ 155 - Rozvázání pracovního poměru
§ 156 - Úprava pracovní doby
§ 157 - Mateřská dovolená
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161 - Přestávky ke kojení
§ 162  
Oddíl třetí - Pracovní podmínky mladistvých
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166 - Zákaz práce přesčas a práce v noci
§ 167 - Práce zakázané mladistvým
§ 168 - Lékařské vyšetření
§ 169 - zrušen
HLAVA OSMÁ - NÁHRADA ŠKODY
Oddíl první - Předcházení škodám
§ 170  
§ 171  
Oddíl druhý - Odpovědnost zaměstnance za škodu
§ 172 - Obecná odpovědnost
§ 175 - Odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody
§ 176 - Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
§ 177  
§ 178 - Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
§ 178a - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance
§ 178b  
§ 179 - Rozsah náhrady škody
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186 - zrušen
Oddíl třetí - Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
§ 187 - Obecná odpovědnost
§ 190 - Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 193a  
§ 194  
§ 195  
§ 195a  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201 - zrušen
§ 202  
§ 203  
§ 204 - Odpovědnost za škodu na odložených věcech
§ 205 - Odpovědnost při odvracení škody
§ 205a - Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnavatele
§ 205b  
§ 205c  
§ 206  
HLAVA DEVÁTÁ - PRACOVNÍ SPORY
§ 207  
ČÁST TŘETÍ - § 217 až 231
ČÁST ČTVRTÁ - DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236 - Dohoda o provedení práce
§ 237 - Dohoda o pracovní činnosti
§ 238  
§ 239 - zrušen
§ 239a  
§ 239b  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - PRÁVNÍ ÚKONY
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Neplatnost
§ 243  
§ 243a - zrušen
§ 244 - Smlouvy (dohody)
§ 245  
HLAVA DRUHÁ - ZAJIŠTĚNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 246  
§ 247  
§ 248  
HLAVA TŘETÍ - PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 251a  
§ 251b  
HLAVA ČTVRTÁ - ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 252 - Uspokojení nároku
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Uplynutí doby
§ 259 - Dohoda o sporných nárocích
§ 260 - Smrt zaměstnance
HLAVA PÁTÁ - LHŮTY A DOBY
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266 - Počítání času
§ 266a - Doručování
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 267 - Zvláštní úprava pracovního poměru některých zaměstnanců
§ 269 - zrušeny
§ 270  
§ 271 - zrušen
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275 - Průměrný výdělek
§ 276 - Přechodná ustanovení
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Zrušovací ustanovení
§ 280 - Účinnost
Zavřít
MENU