117/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 1. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením 13/1996/1 Sb.

117

ZÁKON


ze dne 29.dubna 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,
ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I


      Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se za slovo "orgánů" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků a orgánů" a na konec se připojuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Zvláštní zákony stanoví, ve kterých případech je výkon tohoto práva omezen.1a)

______________
1a)
Např. zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 361/1992 Sb.), zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákon ČNR č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky."

      2. § 2 odst. 1 zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX  
Zavřít
MENU