111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

ZÁKON


ze dne 26.dubna 1994

o silniční dopravě

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené, a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.§ 2

Základní pojmy

        (1) Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních předpisů.1)


        (2) Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční dopravy a osobou, jejíž přepravní potřeba se uspokojuje, právní vztah založený smlouvou, jejímž předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.


        (3) Linková osobní doprava je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trase dopravní cesty, při kterém cestující vystupují a nastupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy. Přitom se pro účely tohoto zákona rozumí

a)   veřejnou linkovou dopravou doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb,

b)   zvláštní linkovou dopravou doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením ostatních osob.

        (4) Taxislužba je veřejná silniční doprava, kterou se zajišťuje bezprostřední a pohotová přeprava osob a jejich zavazadel osobními automobily.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti dopravce
ČÁST II - PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY PRO CIZÍ POTŘEBY
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Povolovací řízení
§ 8 - Stanovisko k rozhodování o koncesi
§ 9 - Povinnosti podnikatele v silniční dopravě
HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO OSOBNÍ DOPRAVU
§ 10 - Linková osobní doprava
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Jízdní řád
§ 18 - Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě
§ 19 - Závazky veřejné služby
§ 20 - Vlastníci a správci pozemních komunikací
§ 21 - Taxislužba
ČÁST III - PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
ČÁST IV - PROVOZOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY A PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍMI PROVOZOVATELI
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ČÁST V - STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
ČÁST VI - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 39 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 40  
§ 41 - Zmocňovací ustanovení
§ 42 - Zrušovací ustanovení
§ 43  
Příloha - OZNÁMENÍ
Zavřít
MENU