109/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. června 1994 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 21. dubna 1994 Nabývá účinnosti: 3. června 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
109

VYHLÁŠKA


Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21.dubna 1994,

kterou se vydává řád výkonu vazby


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST


HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1


      (1) Kde tato vyhláška upravuje působnost a úkoly pracovníka Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), rozumí se jím příslušník a občanský pracovník Vězeňské služby, pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá, že jde o příslušníka Vězeňské služby.

      (2) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu obviněným, je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti, a s jeho pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.


§ 2

      (1) Sociálním pracovníkem oprávněným poskytovat obviněným sociální služby se pro účely této vyhlášky, pokud dále není stanoveno jinak, rozumí kurátor pro mládež nebo sociální kurátor okresního (městského) úřadu nebo střediska sociální prevence, který je pověřen vedoucím příslušného úřadu nebo střediska poskytovat sociální služby obviněným, a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.

      (2) Příslušným orgánem činným v trestním řízení se rozumí v přípravném řízení od sdělení obvinění obviněnému do podání obžaloby státní zástupce, vyšetřovatel Policie České republiky (dále jen "Policie") nebo jiný policejní orgán, který je ve věci činný, a v řízení před soudem předseda senátu nebo soudce soudu, který rozhoduje o obžalobě. Pokud tato vyhláška hovoří o obviněném, rozumí se jím též obžalovaný.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA DRUHÁ - PŘIJÍMÁNÍ A UMÍSŤOVÁNÍ OBVINĚNÝCH
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Umísťování do cel
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Výkon vazby se zmírněným režimem
§ 14 - Základní vybavení cel
§ 15  
§ 16 - Předvádění obviněných
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Předávání obviněných
§ 20 - Přemísťování obviněných
§ 21  
HLAVA TŘETÍ - POSTUP PŘI PROPOUŠTĚNÍ A ÚMRTÍ OBVINĚNÝCH
§ 22 - Propouštění obviněných
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Postup při úmrtí obviněného
§ 26  
HLAVA ČTVRTÁ - REALIZACE PRÁV A POVINNOSTÍ OBVINĚNÝCH
§ 27 - Stravování obviněných
§ 28  
§ 29 - Vystrojování obviněných
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Péče o zdraví
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Koupání obviněných
§ 37 - Vycházky obviněných
§ 38  
§ 39 - Korespondence obviněných
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Návštěvy obviněných
§ 45  
§ 46  
§ 47 - Styk obviněného s obhájcem
§ 48 - Přijímání balíčků
§ 49  
§ 50 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby
§ 51  
§ 52 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Duchovní služba
§ 56  
§ 57 - Poskytování sociálních služeba opatření s tím spojená
§ 58 - Zaměstnávání obviněných
§ 59  
§ 60 - Ochrana práv obviněných
§ 61  
§ 62  
HLAVA PÁTÁ - VYŘIZOVÁNÍ KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ
§ 63 - Ukládání a výkon kázeňských trestů a zabrání věci
§ 64 - Řízení o kázeňských přestupcích
§ 65  
§ 66 - Opravné prostředky proti uloženýmkázeňským trestům a zabrání věci
§ 67 - Řízení o opravných prostředcích
HLAVA ŠESTÁ - SPOLUPŮSOBENÍ PŘI VÝKONU VAZBY
§ 68 - Součinnost správy věznice s jinými orgány a institucemi
§ 69  
§ 70  
§ 71 - Dozor a kontrola nad výkonem vazby
ČÁST DRUHÁ - VÝKON VAZBY U ZVLÁŠTNÍCH SKUPIN OBVINĚNÝCH
HLAVA PRVNÍ - VÝKON VAZBY MLADISTVÝCH OBVINĚNÝCH
§ 72  
§ 73 - Zvláštní ustanovení
§ 74  
§ 75  
HLAVA DRUHÁ - VÝKON VAZBY OBVINĚNÝCH ŽEN
§ 76  
§ 77 - Zvláštní ustanovení
§ 78  
HLAVA TŘETÍ - VÝKON VAZBY OBVINĚNÝCH CIZINCŮ
§ 79  
§ 80 - Zvláštní ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 81  
§ 82  
Zavřít
MENU