79/1994 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)

Částka: 027 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 10. května 1994 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. března 1994 Nabývá účinnosti: 10. května 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 330/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
79

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 1994

o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy,
příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)      Vláda nařizuje podle § 21 odst. 1 a § 23 písm. b) až g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

      (1) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 2

a)
katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b)
podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,

c)
příplatky za vedení,

d)
hodnostní příplatky pro příslušníky orgánů celní správy a Sboru požární ochrany,

e)
podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,

f)
podmínky pro poskytování odměn a

g)
způsob poskytování platu v jiné než české měně.

      (2) Zaměstnancem podle tohoto nařízení se rozumí

a)
voják z povolání, voják v další službě (dále jen "voják z povolání"), zaměstnanec v pracovním poměru (dále jen "občanský zaměstnanec") k Armádě České republiky a občanský zaměstnanec Ministerstva obrany,

b)
příslušník Policie České republiky, občanský zaměstnanec Policie České republiky a občanský zaměstnanec Ministerstva vnitra, který vykonává práci v bezpečnostním úseku,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Platové třídy a platové stupně
§ 3 - Kvalifikační předpoklady a požadavky
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 5 - Doba rozhodná pro zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 6 - Platový tarif
§ 7 - Osobní příplatek
§ 8 - Příplatek za vedení
§ 9 - Hodnostní příplatek
§ 10 - Zvláštní příplatek
§ 11 - Odměny
§ 12 - Další plat
§ 13 - Zvláštní úprava poskytování platu některým zaměstnancům
§ 14  
§ 15 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Příloha č. 1 - KATALOG PRACÍ
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Příplatek za vedení(v Kč měsíčně)
Zavřít
MENU