75/1994 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 024 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 29. dubna 1994 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 21.března 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 28/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 15. února 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
75

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady ze dne 20.listopadu 1992 č. 586 Sb., o daních z příjmů,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 21.prosince 1992
č. 35 Sb., zákonem ze dne 25.února 1993 č. 96 Sb., zákonem ze dne 19.května 1993 č. 157 Sb.,
zákonem ze dne 10.července 1993 č. 196 Sb., zákonem ze dne 3.prosince 1993 č. 323 Sb.
a zákonem ze dne 16.února 1994 č. 42 Sb.      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Tento zákon upravuje

a)
daň z příjmů fyzických osob,

b)
daň z příjmů právnických osob.


ČÁST PRVNÍ

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB


§ 2

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob

      (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci").

      (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

      (3) Poplatníci, kteří nemají na území České republiky bydliště ani se zde obvykle nezdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22).

      (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích s výjimkou těch, kteří zde pobývají za účelem studia nebo léčení. Započítává se každý započatý den pobytu, s výjimkou poplatníka, kterému ze zdrojů na území České republiky plynou příjmy ze závislé činnosti a hranice do České republiky překračuje denně nebo v dohodnutých časových obdobích jen za účelem výkonu této činnosti.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
ČÁST PRVNÍ - DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
§ 2 - Poplatníci daně z příjmů fyzických osob
§ 3 - Předmět daně z příjmů fyzických osob
§ 4 - Osvobození od daně
§ 5 - Základ daně
§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
§ 7 - Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
§ 8 - Příjmy z kapitálového majetku
§ 9 - Příjmy z pronájmu
§ 10 - Ostatní příjmy
§ 11 - Výpočet příjmu spoluvlastníka
§ 12 - Výpočet příjmu účastníka sdružení, které není právnickou osobou
§ 13 - Výpočet základu daně společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti
§ 14 - Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
§ 15 - Nezdanitelná část základu daně
§ 16 - Sazba daně
ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 17 - Poplatníci daně z příjmů právnických osob
§ 18 - Předmět daně
§ 19 - Osvobození od daně
§ 20 - Základ daně
§ 21 - Sazba daně
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Zdroj příjmů
§ 23 - Základ daně
§ 24 - Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
§ 25  
§ 26 - Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Položky odčitatelné od základu daně
§ 35 - Sleva na dani
§ 36 - Zvláštní sazba daně
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Účinnost
Zavřít
MENU