65/1994 Sb.Trestní zákon (úplné znění,jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 019 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 7. dubna 1994 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. dubna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
65

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb., zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb., zákonem ze dne 10. dubna 1980 č. 43 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1989 č. 159 Sb., zákonem ze dne 27. února 1990 č. 47 Sb., zákonem ze dne 2. května 1990 č. 175 Sb., zákonem ze dne 30. října 1990 č. 457 Sb., zákonem ze dne 5. prosince 1990 č. 545 Sb., zákonem ze dne 6. listopadu 1991 č. 490 Sb., zákonem ze dne 11. prosince 1991 č. 557 Sb., nálezem Ústavního soudu České a Slovenské Federativní republiky ze dne 4.září 1992, publikovaným v částce 93/1992 Sb., zákonem ze dne 20.listopadu 1993 č. 290 Sb. a zákonem ze dne 15.února 1994 č. 38 Sb.


TRESTNÍ ZÁKON

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVNÍ

ÚČEL ZÁKONA


§ 1

      Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.


§ 2

      Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.


HLAVA DRUHÁ

ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI


§ 3

Trestný čin

      (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ÚČEL ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 3 - Trestný čin
§ 4 - Zavinění
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Příprava k trestnému činu
§ 8 - Pokus trestného činu
§ 9 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 10  
§ 11 - Věk
§ 12 - Nepříčetnost
§ 13 - Nutná obrana
§ 14 - Krajní nouze
§ 15 - Oprávněné použití zbraně
HLAVA TŘETÍ - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 20a  
§ 21  
§ 22  
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTY
Oddíl první - Společná ustanovení o trestech
§ 23 - Účel trestu
§ 24 - Upuštění od potrestání
§ 25  
§ 27 - Druhy trestů
§ 28  
§ 29 - Výjimečný trest
Oddíl druhý - Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Ukládání trestu za více trestných činů
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Započítání vazby a trestu
Oddíl třetí - Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 39 - Odnětí svobody
§ 39a  
§ 40 - Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
§ 41 - Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi
§ 42  
§ 46 - Ztráta čestných titulů a vyznamenání
§ 47 - Ztráta vojenské hodnosti
§ 48  
§ 49 - Zákaz činnosti
§ 50  
§ 51 - Propadnutí majetku
§ 52  
§ 53 - Peněžitý trest
§ 54  
§ 55 - Propadnutí věci
§ 56  
§ 57 - Vyhoštění
§ 57a - Zákaz pobytu
Oddíl čtvrtý - Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku některých trestů
§ 58 - Podmíněné odsouzení
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu
§ 62  
§ 63  
§ 64  
HLAVA PÁTÁ - ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU
§ 65 - Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost
§ 66 - Účinná lítost
§ 67 - Promlčení trestního stíhání
§ 67a  
§ 68 - Promlčení výkonu trestu
§ 68a  
§ 69 - Zahlazení odsouzení
§ 70  
HLAVA ŠESTÁ - OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 71 - Druhy ochranných opatření
§ 72 - Ochranné léčení
§ 73 - Zabrání věci
HLAVA SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O STÍHÁNÍ MLADISTVÝCH
§ 74 - Obecné ustanovení
§ 75 - Trestní odpovědnost
§ 76 - Účel trestu
§ 77 - Upuštění od potrestání
§ 78 - Ukládání trestu
§ 79  
§ 80 - Úhrnný a souhrnný trest
§ 81 - Výkon trestu odnětí svobody
§ 82 - Podmíněné odsouzení
§ 83 - zrušen
§ 84 - Ochranná výchova
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Zahlazení odsouzení
HLAVA OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE
Oddíl první - Trestné činy proti základům republiky
§ 91 - Vlastizrada
§ 92 - Rozvracení republiky
§ 93 - Teror
§ 93a  
§ 95 - Záškodnictví
§ 96  
§ 97 - Sabotáž
§ 102 - Hanobení republiky a jejího představitele
§ 103  
§ 104 - zrušen
Oddíl druhý - Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 105 - Vyzvědačství
§ 106 - Ohrožení státního tajemství
§ 107  
Oddíl třetí - Trestné činy proti obraně vlasti
§ 113 - Spolupráce s nepřítelem
§ 114 - Válečná zrada
§ 115 - Služba v cizím vojsku
HLAVA DRUHÁ - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Oddíl první - Trestné činy proti hospodářské soustavě
§ 118 - Neoprávněné podnikání
§ 118a - Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
§ 121 - Poškozování spotřebitele
§ 122 - Ohrožení hospodářského tajemství
§ 123 - zrušen
§ 124 - Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
§ 124a - Porušování předpisů o nakládání s kontrolovaným zbožím a technologiemi
§ 124b  
§ 124c  
§ 124d - Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
§ 124e  
§ 124f  
Oddíl druhý - Trestné činy proti hospodářské kázni
§ 125 - Zkreslování údajů hospodářské a obchodní evidence
§ 126 - zrušen
§ 127 - Porušování závazných pravidel hospodářského styku
§ 128 - Zneužívání informací v obchodním styku
§ 128a - Pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě
§ 128b  
§ 128c  
Oddíl třetí - Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
§ 140 - Padělání a pozměňování peněz
§ 141 - Udávání padělaných a pozměněných peněz
§ 142 - Výroba a držení padělatelského náčiní
§ 143 - Společná ustanovení
§ 144 - Ohrožování oběhu tuzemských peněz
§ 145 - Padělání a pozměňování známek
§ 145a - Padělání a pozměňování nálepek k označení zboží
§ 146 - Ohrožení devizového hospodářství
§ 147 - zrušen
§ 148 - Zkrácení daně, poplatku a podobné dávky
§ 148a - Porušení předpisů o nálepkách k označenízboží
Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu
§ 149 - Nekalá soutěž
§ 150 - Porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu
§ 151 - Porušování průmyslových práv
§ 152 - Porušování autorského práva
HLAVA TŘETÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
Oddíl první - Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
§ 153 - Útok na státní orgán
§ 154  
§ 155 - Útok na veřejného činitele
§ 156  
§ 157 - Společné ustanovení
Oddíl druhý - Trestné činy veřejných činitelů
§ 158 - Zneužívání pravomoci veřejného činitele
§ 159 - Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti
Oddíl třetí - Úplatkářství
§ 160 - Přijímání úplatku
§ 161 - Podplácení
§ 162 - Nepřímé úplatkářství
§ 163 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Oddíl čtvrtý - Některé trestné součinnosti
§ 164 - Podněcování
§ 165 - Schalování trestného činu
§ 166 - Nadržování
§ 167 - Nepřekažení trestného činu
§ 168 - Neoznámení trestného činu
Oddíl pátý - Jiná rušení činnosti státního orgánu
§ 169 - zrušen
§ 169a - Zasahování do nezávislosti soudu
§ 169b - Pohrdání soudem
§ 171 - Maření výkonu úředního rozhodnutí
§ 171a - Nedovolené překročení státní hranice
§ 171b  
§ 171c  
§ 172 - Vzpoura vězňů
§ 173 - Ohrožení služebního tajemství
§ 174 - Křivé obvinění
§ 175 - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
§ 176 - Padělání a pozměňování veřejné listiny
§ 177 - Maření přípravy a průběhu voleb nebo referenda
§ 178 - Neoprávněné nakládání s osobními údaji
§ 178a - Pytláctví
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
§ 179 - Obecné ohrožení
§ 180  
§ 180a - Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla
§ 180b  
§ 180c - Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
§ 181 - Porušování povinnosti při hrozivé tísni
§ 181a - Ohrožení životního prostředí
§ 181b  
§ 182 - Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Nedovolené ozbrojování
§ 186 - Nedovolená výrobaa držení radioaktivního materiálu
§ 187 - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů
§ 188  
§ 188a - Šíření toxikomanie
§ 189 - Šíření nakažlivé choroby
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193 - Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami
§ 194  
§ 194a - Nedovolená výroba lihu
§ 195 - Společné ustanovení
HLAVA PÁTÁ - TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ
§ 196 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§ 197 - zrušen
§ 197a  
§ 198 - Hanobení národa, rasy a přesvědčení
§ 198a - Podněcování k národnostní a rasové nenávisti
§ 199 - Šíření poplašné zprávy
§ 200  
§ 201 - Ohrožení pod vlivem návykové látky
§ 201a - Opilství
§ 202 - Výtržnictví
§ 203 - Týrání zvířat
§ 204 - Kuplířství
§ 205 - Ohrožování mravnosti
§ 206 - Pomluva
§ 207 - Neposkytnutí pomoci
§ 208  
§ 209 - Poškozování cizích práv
HLAVA ŠESTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI
§ 210 - Dvojí manželství
§ 211 - zrušen
§ 212 - Opuštění dítěte
§ 213 - Zanedbání povinné výživy
§ 214 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 215 - Týrání svěřené osoby
§ 216 - Únos
§ 216a - Obchodování s dětmi
§ 216b - Společné ustanovení
§ 217 - Ohrožování mravní výchovy mládeže
§ 218 - Podávání alkoholických nápojů mládeži
§ 218a - Podávání anabolických látek mládeži
§ 218b  
HLAVA SEDMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
§ 219 - Vražda
§ 220 - Vražda novorozeného dítěte matkou
§ 221 - Ublížení na zdraví
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225 - Rvačka
§ 226 - Ohrožování pohlavní nemocí
§ 227 - Nedovolené přerušení těhotenství
§ 228  
§ 229  
§ 230 - Účast na sebevraždě
HLAVA OSMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Oddíl první - Trestné činy proti svobodě
§ 231 - Omezování osobní svobody
§ 232 - Zbavení osobní svobody
§ 233 - Zavlečení do ciziny
§ 234 - Loupež
§ 234a - Braní rukojmí
§ 235 - Vydírání
§ 236 - Omezování svobody vyznání
§ 237 - Útisk
§ 238 - Porušování domovní svobody
§ 238a - Porušování svobody sdružování a shromažďování
§ 239 - Porušování tajemství dopravovaných zpráv
§ 240  
Oddíl druhý - Trestné činy proti lidské důstojnosti
§ 241 - Znásilnění
§ 242  
§ 243  
§ 244 - zrušen
§ 245 - Soulož mezi příbuznými
§ 246 - Obchodování se ženami
HLAVA DEVÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 247 - Krádež
§ 248 - Zpronevěra
§ 249 - Neoprávněné užívání cizí věci
§ 249a - Neoprávněný zásah do práva k domu, bytunebo k nebytovému prostoru
§ 249b - Neoprávněné držení platební karty
§ 250 - Podvod
§ 250a - Provozování nepoctivých her a sázek
§ 251 - Podílnictví
§ 251a  
§ 252  
§ 253 - Lichva
§ 254 - Zatajení věci
§ 255 - Porušování povinnosti při správě cizího majetku
§ 256 - Poškozování věřitele
§ 256a - Zvýhodňování věřitele
§ 256b - Pletichy při řízení konkurzním a vyrovnacím
§ 257 - Poškozování cizí věci
§ 257a - Poškození a zneužití záznamu na nosiči informací
§ 258 - Zneužívání vlastnictví
HLAVA DESÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI
§ 259 - Genocidium
§ 259a - Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení
§ 260 - Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů
§ 261  
§ 262 - Používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje
§ 263 - Válečná krutost
§ 263a - Perzekuce obyvatelstva
§ 264 - Plenění v prostoru válečných operací
§ 265 - Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků
HLAVA JEDENÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI A PROTI CIVILNÍ SLUŽBĚ
Oddíl první - Trestné činy proti brannosti
§ 266 - Maření způsobilosti k službě
§ 267 - Neplnění odvodní povinnosti
§ 268 - Obcházení branné povinnosti
§ 269 - Nenastoupení služby v ozbrojených silách
§ 270  
§ 271  
§ 272 - Porušování osobních a věcných povinností
Oddíl druhý - Trestné činy proti civilní službě
§ 272a - Nenastoupení civilní služby
§ 272b  
§ 272c - Vyhýbání se výkonu civilní služby
§ 272d  
HLAVA DVANÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
Oddíl první - Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 273 - Neuposlechnutí rozkazu
§ 274  
§ 275 - Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
§ 276 - Urážka mezi vojáky
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Násilí vůči nadřízenému
§ 279a - Porušování práv a chráněných zájmů vojáků
§ 279b  
Oddíl druhý - Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 280 - Vyhýbání se služebnímu úkonu a výkonu vojenské služby
§ 281  
§ 282 - Zběhnutí
§ 283 - zrušen
§ 284 - Svémocné odloučení
Oddíl třetí - Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
§ 285 - Porušování povinností strážní služby
§ 286 - Porušování povinností dozorčí služby
§ 287 - Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostorou
Oddíl čtvrtý - Trestné činy ohrožující bojeschopnost
§ 288 - Ohrožování morálního stavu jednotky
§ 288a - Porušování služebních povinností
§ 289 - Zbabělost před nepřítelem
§ 290 - Nesplnění bojového úkolu
§ 291 - Opuštění bojových prostředků
§ 292 - Vydání bojových prostředků nepříteli
§ 293 - Ublížení parlamentáři
Oddíl pátý - Společná ustanovení
§ 294 - Zvláštní ustanovení o trestní odpovědnosti
§ 295 - Svémocné vzdálení
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
Zavřít
MENU