48/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. února 1994 Nabývá účinnosti: 1. července 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
48

ZÁKON

ze dne 18.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 písm. f) zní:

"f)
poplatek z ubytovací kapacity,".

      2. V § 1 se vypouštějí písmena d) a h).

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e) a dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno f).

      3. V § 2 odst. 1 se za slovo "pobytu1)" doplňují slova "nebo sídla".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU