43/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. února 1994 Nabývá účinnosti: 21. března 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

ZÁKON


ze dne 16.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 37 odst. 2 se za slova "na výstavbu" vkládají slova "a obecným technickým požadavkům zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu1a)".

Poznámka č. 1a) zní:

_________

"1a)
Vyhláška SK VTIR č. 53/1985 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU