42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. února 1994 Nabývá účinnosti: 21. března 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

ZÁKON


ze dne 16.února 1994

o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ


HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

      (1) Tento zákon upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen "penzijní připojištění") u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním a změny některých zákonů souvisejících se zavedením penzijního připojištění.

      (2) Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění (dále jen "účastník") a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.

      (3) Penzijní připojištění podle odstavce 2 nesmějí vykonávat jiné osoby než penzijní fondy.


§ 2

      Účastníkem může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění (dále jen "smlouva"). Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.


HLAVA DRUHÁ

PENZIJNÍ FOND


§ 3

      (1) Penzijní fond je právnickou osobou se sídlem na území České republiky, která provozuje penzijní připojištění podle tohoto zákona.

      (2) Penzijní fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku,1) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - PENZIJNÍ FOND
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
HLAVA TŘETÍ - STATUT A PENZIJNÍ PLÁN
§ 9  
§ 10  
§ 11  
HLAVA ČTVRTÁ - VZNIK A ZÁNIK PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA PÁTÁ - NÁROKY Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
HLAVA ŠESTÁ - PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮ
§ 27  
HLAVA SEDMÁ - STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
§ 28  
§ 29  
§ 30  
HLAVA OSMÁ - HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍHO FONDU
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA DEVÁTÁ - UKONČENÍ ČINNOSTI PENZIJNÍCH FONDŮ A VYPOŘÁDÁNÍ NÁROKŮ Z PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ
§ 39  
§ 40  
§ 41  
HLAVA DESÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR NAD PENZIJNÍMI FONDY
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
ČÁST DRUHÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA PRVNÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 46  
HLAVA DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 47  
HLAVA TŘETÍ - ZMĚNA NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
HLAVA ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 55  
Zavřít
MENU