40/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. března 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 1994 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
40

ZÁKON


ze dne 15.února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 4 odst. 2 se zkratka "Kčs" nahrazuje zkratkou "Kč".

      2. § 5 včetně nadpisu zní:


"§ 5

Příplatek za vedení

      (1) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je ústřední orgán státní správy v čele s ministrem, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Úřad pro legislativu a veřejnou správu České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad a Bezpečnostní informační služba České republiky, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí:

funkce             příplatek za vedení
                  Kč měsíčně
---------------------------------------------------
1. vedoucí oddělení
  (zástupce ředitele odboru)    od 2000 do 5000

2. ředitel odboru          od 3500 do 8000

3. vedoucí Kanceláře prezidenta 
  republiky, Úřadu vlády 
  České republiky, Úřadu pro
  legislativu a veřejnou správu 
  České republiky (včetně jejich 
  zástupců, náměstek ministra 
  a náměstkové ředitele Bezpeč-
  nostní informační služby 
  České republikyod         6000 do 13000
      (2) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v odstavci 1, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, jehož sazby stanoví prováděcí předpis vydaný podle § 23 v rámci těchto rozpětí:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU