23/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

Částka: 008 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 1994 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 7. ledna 1994 Nabývá účinnosti: 9. února 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 7.ledna 1994
o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 7, 34 a 40 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství (dále jen "zákon"), a článku IV bodu 9 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích:ČÁST PRVNÍ

HLAVA PRVNÍ

ŘÍZENÍ PRÁCE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ


§ 1

Výkon dohledu vyššího státního zastupitelství

        Při výkonu dohledu provádí vyšší státní zastupitelství kontrolní činnost vůči nižším státním zastupitelstvím ve svém obvodu, zaměřenou zejména na dodržování právních předpisů a pokynů vyššího státního zastupitelství, na organizaci a řízení práce a plnění pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce.§ 2

Dožádání

        (1) Jednotlivé úkony, které by státní zastupitelství mělo provést mimo svůj obvod nebo které by mohlo provést jen s obtížemi nebo se zvýšenými nebo neúčelnými náklady, může na dožádání provést jiné státní zastupitelství.


        (2) V dožádání je třeba uvést potřebné údaje, jejichž znalost je nutná k provedení žádaného úkonu, popřípadě k němu připojit potřebné spisy nebo doklady.


        (3) Nemůže-li dožádané státní zastupitelství provést úkon ve svém obvodu, postoupí dožádání státnímu zastupitelství, v jehož obvodu je možné úkon provést, je-li mu toto státní zastupitelství známo; jinak dožádání vrátí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA PRVNÍ - ŘÍZENÍ PRÁCE STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ
§ 1 - Výkon dohledu vyššího státního zastupitelství
§ 2 - Dožádání
§ 3 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
HLAVA DRUHÁ - ZŘÍZENÍ POBOČEK NĚKTERÝCH STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ A STANOVENÍ VÝJIMEK OHLEDNĚ ÚZEMNÍCH OBVODŮ STÁTNÍCH ZASTUPITELSTVÍ
§ 4 - Nejvyšší státní zastupitelství v Brně - pobočka v Praze
§ 5 - Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře
§ 6 - Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
§ 7 - Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Olomouci
§ 8 - Krajské státní zastupitelství v Ostravě - pobočka v Přerově
§ 9 - Výjimky z působnosti obvodních státních zastupitelství v Praze
§ 10 - Výjimky z působnosti některých dalších státních zastupitelství
HLAVA TŘETÍ  
§ 11 - Jednoduché úkony konané právními čekateli státního zastupitelství
ČÁST DRUHÁ - POSTUP STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
Oddíl první - Věcná příslušnost státních zástupců v přípravném řízení trestním
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Postup státního zástupce před zahájením trestního stíhání
§ 18 - Dozor v přípravném řízení
§ 19 - Pokyny státního zástupce
§ 20 - Rozhodování o námitkách vyšetřovatele
§ 21  
§ 22 - Rozhodnutí o odnětí věci vyšetřovateli
§ 23 - Pořizování kopií spisu
Oddíl druhý - Šetření k žádostem o milost
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Oddíl třetí - Organizační zabezpečení dodržování lhůty 24 hodin k podání návrhu na vzetí do vazby zadržených osob a provádění dalších úkonů v rámci dosažitelnosti státního zástupce
§ 27  
§ 28  
ČÁST TŘETÍ - POSTUP STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V OBČANSKÉM SOUDNÍM ŘÍZENÍ
§ 29 - Řízení o návrhu podle § 62 zákona o rodině
ČÁST ČTVRTÁ - POSTUP STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ PŘI VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ KE STÍŽNOSTEM PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 30  
HLAVA DRUHÁ - PODNĚTY V TRESTNÍCH VĚCECH
Oddíl první - Podnět
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Oddíl druhý - Příslušnost k přezkumu důvodnosti podnětu
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
Oddíl třetí - Postup při přijímání a přezkoumávání důvodnosti podnětů
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
Oddíl čtvrtý - Vyřízení podnětu
§ 43  
§ 44  
Oddíl pátý - Opakovaný podnět
§ 45  
§ 46  
HLAVA TŘETÍ - PODNĚTY V REHABILITAČNÍCH VĚCECH
§ 47  
HLAVA ČTVRTÁ - PODNĚTY V OBČANSKOPRÁVNÍCH VĚCECH
§ 48  
§ 49  
ČÁST PÁTÁ - POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 56  
§ 57  
Zavřít
MENU