13/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Částka: 004 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. ledna 1994 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 24. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 271/2019 Sb. Pozbývá platnosti: 15. listopadu 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs20/1994/3 Sb.


13

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 29. prosince 1993,

kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu      Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Kriteria rozhodná pro uložení změny
kultury zemědělské půdy
(k § 2 odst. 3 zákona)


      Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může uložit změnu kultury zemědělské půdy v případech, že obhospodařováním pozemku v dosavadní kultuře dochází k

a)
eroznímu ohrožení území na dotčeném pozemku i na okolních pozemcích,

b)
zhoršování čistoty a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích,

c)
ohrožení povrchových nebo podzemních zdrojů pitné vody, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních,1)

d)
porušování práv a povinností na úseku ochrany přírody a krajiny,2)

e)
poškozování okolních pozemků nebo příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy,

f)
ohrožení potravinového řetězce.


§ 2

Vymezení nejvýše přípustného obsahu
škodlivých látek v půdě
(k § 3 odst. 1 a 3 zákona)


      (1) Maximálně přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků v půdách podle způsobu analytického zjišťování jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí této vyhlášky.

      (2) Hodnoty přípustného znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožujícími existenci živých organismů jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Kriteria rozhodná pro uložení změny kultury zemědělské půdy (k § 2 odst. 3 zákona)
§ 2 - Vymezení nejvýše přípustného obsahu škodlivých látek v půdě (k § 3 odst. 1 a 3 zákona)
§ 3 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (k § 5 zákona)
§ 4  
§ 5 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání návrhů na stanovení dobývacích prostorů (k § 6 zákona)
§ 6 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace staveb potřebné k vydání územního rozhodnutí
§ 7 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí (k § 7 zákona)
§ 8 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
§ 9 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání
§ 10 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zabezpečení skrývky kulturních vrstev půdy, jejího provádění a využití skrývaných zemin
§ 11 - Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu pro zabezpečení rekultivace půdy
§ 12 - Postupy při odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (k § 9 a 10 zákona)
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Ustanovení společná a závěrečná
§ 17  
Příloha č. 1 - RIZIKOVÉ PRVKY v půdách náležejících do zemědělského půdního fondu
Příloha č. 2 - Ukazatele znečištění zeminy na půdách náležejících do zemědělského půdního fondu
Příloha č. 3 - Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond
Příloha č. 4 - Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení dobývacího prostoru na zemědělský půdní fond
Příloha č. 5 - Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond
Příloha č. 6 - Obsah vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání (těžby) nerostů na zemědělský půdní fond
Příloha č. 7 - Obsah a způsob zpracování plánu rekultivace půdy odňaté ze zemědělského půdního fondu pro některé nezemědělské účely
Zavřít
MENU