326/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
326

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů
Federální železniční policie      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 163/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 1 písm e) se vypouštějí slova "a vyhledávání".

      2. § 2 odst. 1 písm. h) zní:

"h)
zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, ochranu sídelních objektů Parlamentu, pokud zákon nestanoví jinak, prezidenta republiky, Ústavního soudu, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra; rovněž zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána;".

      3. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno n). Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena n) a o).

      4. § 2 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

      "(4) Úkol odhalovat trestné činy páchané policisty a zjišťovat jejich pachatele plní útvar ministerstva pro inspekční činnost (dále jen "útvar inspekce"), přímo řízený ministerstvem vnitra (dále jen "ministr").".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU