325/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 3. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs29/1994/2 Sb.

Opraveno redakčním sdělením č. rs5/1994/3 Sb.


325

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb.,
o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb.
a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 1 se na konci vypouští tečka a připojují se tato slova: "a způsob značení některých tabákových výrobků".

      2. Poznámka pod čarou č. 5) zní:

__________________________________________
"5)
§ 409 až 475 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
§ 588 a násl., § 628 a násl. a § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.).".

      3. V § 2 písm. g) se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a za bod 7 se vkládá nový bod 8, který zní:

"8.
fyzické vydání vybraných výrobků zhotovených plátcem daně z materiálu plně nebo částečně dodaného objednavatelem.".

      4. § 5 odst. 1 písm. e) zní:

"e)
dnem zúčtování manka nebo škody na majetku,9a) nejpozději však do jednoho měsíce po zjištění manka nebo škody, pokud manko nebo škoda vznikly před vznikem daňové povinnosti podle písmen a) až d); do mank a škod se nezahrnují manka a škody do normy přirozených úbytků.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU