323/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 3. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs12/1994/4 Sb.

323

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb.,
zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 5 se za slova "právnickým osobám se sídlem v tuzemsku" vkládají slova "nebo stálé provozovně (§ 22 odst. 2)".

      2. V § 3 odst. 4 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "předmětem daně u fyzických osob, provozujících školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, nebo ohrožených druhů zvířat, není však příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností,".

      3. § 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a)
příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty, včetně souvisejících pozemků, pokud jej prodávající vlastnil a současně v něm měl bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje těchto bytů nebo domů, které jsou zahrnuty do obchodního majetku a ve kterých poplatník vykonává podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to do dvou let od ukončení této činnosti,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Zavřít
MENU