321/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 2. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 235/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
321

ZÁKON

ze dne 2. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 se na konci odstavce 1 připojuje tato věta: "Za zdanitelné plnění se považuje i vložení majetkového vkladu v naturální podobě osobě, která není plátcem, a vypořádací podíl1b) v naturální podobě, pokud u nich byl uplatněn odpočet s výjimkou majetku v naturální podobě, který byl vydán nebo poskytnut jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

      2. V § 2 odst. 2 písm. f) se vypouštějí slova "§ 18 odst. 4 a".

      3. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno m), které zní:

"m)
daňovým dokladem daňový doklad podle § 12 odst. 2 a 6, doklad o použití podle § 12 odst. 5, splátkový kalendář podle § 12 odst. 8, zjednodušený daňový doklad podle § 12 odst. 9, daňový dobropis a daňový vrubopis podle § 13, písemné celní prohlášení podle § 43 odst. 4 a § 45 odst. 3 a doklad o zaplacení podle § 12 odst. 7 a § 46 odst. 4.".

      4. V § 2 odst. 2 se doplňuje písmeno n), které zní:

"n)
finančním pronájmem s následnou koupí najaté věci pronájem, který splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2b)".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU