315/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.

Částka: 079 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 1. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
315

ZÁKON

ze dne 1. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 1 se slova "v evidenci nemovitostí" nahrazují slovy "v katastru nemovitostí".

      2. § 2 odst. 2 písm. a) zní:

"a)
v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona,".

      3. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slovy "pro obranu státu" vypouští odkaz č. 3).

      4. V § 3 odstavce 1 a 2 znějí:

      "(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která k nim má právo hospodaření,4) nebo které bylo zřízeno právo trvalého užívání.5)

      (2) Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků, jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími, nebo o pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo o pozemky převedené na Fond národního majetku.".

Za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU