307/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 3. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs5/1994/3 Sb.


307

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb.,
o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2, § 7 odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "České republiky".

      2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "(zabezpečení) podle předpisů o nemocenském pojištění (zabezpečení)1,)" nahrazují slovy "podle předpisů o nemocenském pojištění;1) za zaměstnance se považuje též občan, jemuž po skončení zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu podle § 5 odst. 1 písm. a),".

V poznámce pod čarou č. 1) se vypouští citace zákona č. 103/1964 Sb.

      3. § 3 odst. 1 písm. d) a poznámka pod čarou č. 2) se vypouští.

      4. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně nové poznámky pod čarou č. 2) zní:

      "(2) Osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny platit pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud jsou účastny důchodového zabezpečení podle předpisů o sociálním zabezpečení, a pojistné na nemocenské pojištění, pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o sociálním zabezpečení; jsou-li důchodového zabezpečení, popřípadě nemocenského pojištění účastny podle předpisů o sociálním zabezpečení spolupracující osoby, plní za ně tuto povinnost osoby samostatně výdělečně činné.2)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Čl. VII  
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
Čl. X - Zrušovací ustanovení
Čl. XI  
Čl. XII - Účinnost
Zavřít
MENU