305/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

Částka: 077 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 8. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 49/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
305

ZÁKON

ze dne 8. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon),
ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zrušuje se Sbor ozbrojené ochrany letišť.


Čl. II

      1. Ustanovení hlavy IVa. včetně nadpisu se vypouští.

      2. Za hlavu IX. se vkládá hlava IXa., která včetně nadpisu zní:


"HLAVA IXa.

Státní letecká inspekce

§ 62a

      (1) Zřizuje se správní úřad Státní letecká inspekce se sídlem v Praze, která je pořízena ministerstvu dopravy.

      (2) V čele Státní letecké inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU