296/1993 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 075 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 14. prosince 1993 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 217/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 8. srpna 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
296

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, se
změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem České národní rady
č. 15/1993 Sb. a zákonem č. 161/1993 Sb.ZÁKON

České národní rady
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Oddíl I

§ 1

Účel zákona

      Tento zákon upravuje výši pojistného na všeobecné zdravotní pojištění1) (dále jen "pojistné"), penále, způsob jejich placení, kontrolu, vedení evidence plátců pojistného a zřízení zvláštního účtu všeobecného zdravotního pojištění.


ČÁST PRVNÍ

POJISTNÉ

§ 2

Výše pojistného

      (1) Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.

      (2) Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám vypočítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.


§ 3

Vyměřovací základ

      (1) Vyměřovacím základem u osoby v pracovním poměru nebo obdobném poměru (dále jen "zaměstnanec") je úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem, popřípadě zaměstnavateli v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění (zabezpečení), s výjimkou nezapočitatelných příjmů, jimiž jsou:

a)
odstupné2) poskytované při skončení pracovního poměru a odchodné,3)

b)
plnění věrnostní, popřípadě stabilizační povahy,4)

c)
náhrady výdajů poskytované zaměstnancům v souvislosti s výkonem zaměstnání,5)
. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I  
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POJISTNÉ
§ 2 - Výše pojistného
§ 3 - Vyměřovací základ
§ 4 - Rozhodné období
§ 5 - Odvod pojistného za zaměstnance
§ 6  
§ 7 - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné
§ 8  
§ 9 - Odvod pojistného za osoby s vlastními příjmy
§ 10 - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů
§ 11  
§ 12 - Odvod pojistného hrazeného státem
§ 13 - Odvod pojistného při souběhu činností
§ 14 - Přeplatek pojistného
§ 15  
§ 16 - Promlčení pojistného
§ 17 - Způsob placení pojistného
ČÁST DRUHÁ - PENÁLE
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - PŘEROZDĚLOVÁNÍ POJISTNÉHO
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 22 - Kontrola placení pojistného
§ 23 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 24 - Povinnosti plátců pojistného
§ 25  
§ 26 - Pokuty
§ 26a - Úhrada odvedeného pojistného
§ 27 - Vedení evidence pojištěnců
§ 28 - Tiskopisy
§ 28a  
Oddíl II  
§ 29  
Oddíl III  
§ 30  
§ 31  
Oddíl IV  
§ 32 - Účinnost
Zavřít
MENU