295/1993 Sb.Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 075 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 14. prosince 1993 Autor předpisu: Předseda Poslanecké sněmovny
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 79/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs12/1994/4 Sb.

295

PŘEDSEDA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

vyhlašuje

úplné znění zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění,
se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 592/1992 Sb.,
zákonem České národní rady č. 10/1993 Sb., zákonem České národní rady č. 15/1993 Sb.
a zákonem č. 161/1993 Sb.ZÁKON

České národní rady

o všeobecném zdravotním pojištění


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

        Tento zákon upravuje všeobecné zdravotní pojištění (dále jen zdravotní pojištění, na jehož základě je poskytována zdravotní péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním v rozsahu stanoveném tímto zákonem a Zdravotním řádem.§ 2

Péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním

        (1) Péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním zahrnuje:


a)
diagnostickou péči, léčebnou péči ambulantní i ústavní včetně rehabilitace a péče o chronicky nemocné,

b)
prevenci podle obecně závazných právních předpisů,

c)
poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky za podmínek stanovených tímto zákonem,

d)
dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů do nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno zdravotní péči poskytovat, vyžaduje-li to nezbytně jejich zdravotní stav; náklady místní dopravy se nehradí,

e)
lázeňskou péči a zvláštní léčebnou péči poskytovanou podle doporučení lékaře jako nezbytnou součást léčebného procesu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Péče plně nebo částečně hrazená zdravotním pojištěním
§ 3 - Osobní rozsah zdravotního pojištění
§ 4 - Úhrada léčení v cizině
§ 5 - Vznik a zánik zdravotního pojištění
ČÁST DRUHÁ - POJISTNÉ
§ 6 - Plátci pojistného
§ 7 - Povinnost platit pojistné
§ 8 - Výše a způsob placení pojistného a penále
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO A POJIŠTĚNCŮ
§ 9 - Oznamovací povinnost plátců pojistného
§ 10 - Práva pojištěnce
§ 11 - Povinnosti pojištěnce
ČÁST ČTVRTÁ - ORGANIZACE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
§ 12 - Zdravotní pojišťovny
§ 13 - Úkoly zdravotních pojišťoven
§ 14 - Kontrola
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
§ 16  
§ 17  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 18 - Rozhodování
§ 19 - Smluvní pojištění a připojištění
§ 20  
§ 20a  
§ 20b  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU